QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BIỂU CƯỚC ĐỐI NỘI - 01.09.2019

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép ban hành Quyết định số 41-QĐ/TCIT/2019 - Biểu cước đối nội, có hiệu lực từ ngày 01/09/2019, thay thế cho Biểu cước đối nội ban hành kèm theo Quyết định số 41-QĐ/TCIT/2017 ngày 29/12/2017 và Biểu cước bổ sung, điều chỉnh ban hành kèm theo Phụ lục số 01 ngày 15/12/2018.

- Căn cứ Quyết định số 98/2008/QD-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải,

- Căn cứ Quyết định số 22/QĐ/TCIT ngày 28/4/2011 v/v ban hành biểu cước đối nội của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép,

- Căn cứ thông tư 54/2018/TT-BGTVT ban hành vào 14/11/2018 về biểu khung giá dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam. 

- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép,

Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép ban hành Quyết định số 41-QĐ/TCIT/2019 - Biểu cước đối nội, có hiệu lực từ ngày 01/09/2019, thay thế cho Biểu cước đối nội ban hành kèm theo Quyết định số 41-QĐ/TCIT/2017 ngày 29/12/2017 và Biểu cước bổ sung, điều chỉnh ban hành kèm theo Phụ lục số 01 ngày 15/12/2018.

Đối tượng áp dụng của biểu cước này gồm:

- Phương tiện thủy vận tải hàng hóa/container, phương tiện chuyên dùng hoạt động hàng thực tế vào, rời, đi qua hoặc neo đậu tại khu vực hàng hàng, vùng nước thuộc Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép

- Hàng hóa (kể cả container) vận chuyển trên tuyến nội địa hoặc nước ngoài được bốc dỡ, giao nhận, bảo quản, lưu kho, bãi.. tại khu nước, khu đất của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép

- Đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán: Các chủ hàng thuộc các thành phần kinh tế trong nước có hàng hóa (kể các container) vận chuyển giữa các cảng Việt Nam, hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua các cảng mà cước xếp dỡ do chủ hàng trong nước chịu trách nhiệm thanh toán.

Vui lòng xem chi tiết trong file đình kèm theo đường link sau: 

Biểu giá đội nội mới của TCIT có hiệu lực từ ngày 01/09/2019