Presentation of TCIT (English version)

  Post date: 27/07/2021
Download

TCIT PRESENTATION (VIETNAMESE)

  Post date: 27/07/2021
Download

SNP PRESENTATION

  Post date: 25/02/2020
Download

BROCHURE TCIT

  Post date: 17/05/2021
Download

Biểu giá đối nội TCIT 2021

  Post date: 19/05/2021
Download

Surcharge on incorrect IMDG labelling

  Post date: 27/11/2020
Download

Qui định thu phí đối với container dán nhãn mác hàng nguy hiểm không phù hợp tiêu chuẩn IMDG code

  Post date: 27/11/2020
Download

TCIT WELCOMED COSCO SPAIN (156,572 DWT) - 17.02.2019

  Post date: 18/04/2019

TAN CANG - CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO., LTD (TCIT)

  Post date: 18/04/2019