Thông báo tiếp nhận lại container hàng nhựa phế liệu nhập khẩu có cảng đích TCIT

Notice of re-accepting import laden containers of Plastic scraps to TCIT

Kính gửi: - Quý Hãng tàu;

                - Quý Khách hàng.

Lời đầu tiên, Cảng Quốc tế Tân Cảng–Cái Mép (TCIT) chân thành cảm ơn quý Hãng tàu và Khách hàng đã hợp tác với chúng tôi trong việc điều tiết và xử lý các container chứa hàng nhập thuộc loại Nhựa phế liệu trong suốt thời gian qua.

Ngày 21/05/2018 và ngày 24/09/2018, Cảng TCIT đã ban hành lần lượt 02 công văn số 74(a/b)/TCIT-PKD về việc Xử lý các container Nhựa–Giấy phế liệu nhập khẩu tại cảng TCIT và công văn số 236(a/b)/TCIT-PKD về việc Xử lý các container hàng phế liệu nhập khẩu tại cảng TCIT”; theo đó, vì số lượng container hàng phế liệu, đặc biệt là nhựa phế liệu tồn đọng lâu ngày tại Cảng TCIT (từ đầu năm 2018 đến nay) gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác của Cảng, chúng tôi đã ra thông báo ngưng tiếp nhận và không dỡ xuống Cảng TCIT các container chứa hàng hóa nhập khẩu là nhựa phế liệu và thuộc nhựa phế liệu, hàng hóa đã qua sử dụng kể cả loại hàng PP jumbo bag từ ngày 25/06/2018.

Sau hơn 1 năm thực hiện chính sách ngưng tiếp nhận hàng nhựa phế liệu, số lượng container chứa các loại hàng nhựa phế liệu tồn đọng tại Cảng TCIT đã giảm đáng kể; ngoài ra các chính sách nhập khẩu của Nhà nước đối với mặt hàng này cũng đã tạo điều kiện tốt hơn cho các Doanh nghiệp nhập khẩu với mục đích sản xuất, thời gian thông quan đối với container chứa các loại hàng này chỉ còn khoảng 5-7 ngày.

Nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp nhập khẩu nhựa phế liệu với mục đích sản xuất đáp ứng nhu cầu về nguyên vật liệu ngày càng tăng, Cảng TCIT trân trọng thông báo: Từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 01/01/2020, Cảng TCIT sẽ thử nghiệm tiếp nhận lại mặt hàng Nhựa Phế Liệu, PP Jumbo Bag (được quy chung là hàng nhựa phế liệu) nhập khẩu có cảng dỡ hàng và cảng đích là Cảng TCIT của các Doanh nghiệp đạt các tiêu chí và thực hiện cam kết với Cảng TCIT.

Qúy Hãng tàu và Khách hàng vui lòng tham khảo Công văn số 142 /TCIT-BD-19 và Thông báo số 145/TB-TCIT-2019 ký ngày 20/9/2019 của Cảng TCIT để biết thêm chi tiết về nội dung, tiêu chí và các cam kết của khách hàng đối với Cảng TCIT liên quan đến việc nhập khẩu các lô hàng phế liệu này.

Trường hợp Doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu hàng nhựa phế liệu tại cảng TCIT, quý hãng tàu vui lòng đề nghị các Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ chứng từ, cam kết đã nêu rõ trong Công Văn và Thông Báo. Cảng TCIT sẽ xem xét và phản hồi bằng văn bản sau khi nhận được thông tin từ Quý Doanh nghiệp.

Một lần nữa, Cảng TCIT rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của quý Hãng tàu và Khách hàng.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./.

======English Version======

Dear Esteemed Shipping Lines and Esteemed Customers,

First of all, Tan Cang-Cai Mep International Terminal (TCIT) would like to express our sincere thanks for your valuable cooperation and support in regulating and handling inbound containers having plastic scraps during past time.

On May 21st, 2018 and September 24th, 2018, TCIT respectively issued 02 official correspondences No.74 (a/b)/TCIT-BD and No.236 (a/b)/TCIT-BD subjecting to the handling import containers of plastic and paper scraps at TCIT. Accordingly, the volume of these inbound containers especially plastic scraps has been being idled at TCIT from the beginning of 2018 with its alarmingly high increase affecting to TCIT’s business and operations activities; TCIT has stopped receiving all inbound containers of plastic scraps imported to TCIT inclusive of PP Jumbo Bag from June 25th, 2018.

After more than one year of implementing the policy of forbidding receiving plastic scraps, the number of plastic scraps containers in general at TCIT has been decreased considerably as its result. In addition, the State's import policies on these commodities have also been facilitated importing enterprises with production purposes; moreover, clearance time for these special containers only takes 5 to 7 days.

In order to support enterprises importing plastic scraps with the aim of production to meet the increasing demand for raw materials, we officially announce: From October 1st, 2019 to the end of January 1st, 2020; TCIT is going to temporarily re-accept plastic scraps, PP Jumbo Bag (collectively referred to as plastic scraps) inbound shipments with TCIT as its Port of Discharge and Final Destination for all enterprises that meet mandatory conditions and fulfill their commitments to TCIT.

Please refer to the Official Letter no. 142 /TCIT-BD-19 and the Notice no. 145/TB-TCIT-2019 of TCIT signed on Sep 20th, 2019 to know more about the contents, obligatory conditions and commitments of customers to TCIT with regard to the import of these scraps shipments.

In case the import enterprises having the demand of re-importing plastic scraps containers at TCIT, they are required to provide all documents and commitments as clearly stated in the Official Letter and Notice. TCIT shall consider and respond in writing after receiving their written information.

We kindly look forward to continuously receiving your great cooperation and support.

Thanks and best regards,