The automatic customs connection system goes live at TCIT

The automatic customs connection system officially goes live at TCIT from 8:00 am on Tuesday, December 25, 2018.


ANNOUNCEMENT

(Re: The automatic customs connection system goes live at TCIT )

Pursuant to the plan No. 3009 / KH-TCHQ on May 30, 2018 of the General Department of Customs on the implementation of automatic customs management system at ports, warehouses and yards according to Circular No. 39/2018 / TT-BTC dated April 20, 2018 of the Ministry of Finance, from 8:00 am on Tuesday, December 25, 2018, TCIT officially connects its terminal operating system with e-customs system.

In order to effectively implement, contribute to increase the efficiency of state management of customs authorities and improve the quality of services for customers, as well as manage customs clearance process of cargoes carried out through e-system quickly, conveniently and cost-cutting; TCIT would like to inform the shipping lines, shipping agents, customers and businesses of changes in the provision and declaration of export and import goods information via TCIT port as following files.

1.     GoLive of the automatic customs management system at Tan Cang-Cai Mep international port.  

2.     Changes in implementation of plan 4098 and expected process at TCIT (apply Circular 39/2018 / TT-BTC).  

3.     Instructions for information declaration after the automatic customs management system goes live at TCIT.  

4.      Hotline. 

 We hope to receive support, coordination, and cooperation from shipping lines and customers.

 


THÔNG BÁO

(V/v: Chính thức triển khai hệ thống kết nối hải quan tự động tại cảng TCIT)

Thực hiện kế hoạch số 3009/KH-TCHQ ngày 30/5/2018 của Tổng cục Hải quan Việt Nam về triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; TCIT sẽ phối hợp với cơ quan hải quan chính thức triển khai kết nối hải quan tự động tại Cảng kể từ từ 8h00 sáng thứ Ba, ngày 25/12/2018.

Nhằm triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan hải quan, tiếp cận những thông tin về hàng hóa chính xác và kịp thời nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng của Cảng cũng như tạo điều kiện cho các khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông quan, giao nhận hàng hóa nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi; TCIT trân trọng thông báo đến Quý hãng tàu, đại lý hãng tàu, quý khách hàng, doanh nghiệp về những thay đổi trong việc cung cấp, khai báo các thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua Cảng Quốc Tế Tân Cảng - Cái Mép như các file đính kèm sau:

1. Thông báo v/v: Triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Quốc tế Tân Cảng-Cái Mép.
2. Thông báo v/v: Những thay đổi khi thực hiện kế hoạch 4098 và quy trình dự kiến tại TCIT (áp dụng thông tư 39/2018/TT-BTC). 
3. Thông báo v/v: Hướng dẫn khai báo thông tin khi triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng TCIT.
4. Danh bạ liên hệ hỗ trợ

Rất mong nhận được sự hỗ trợ, phối hợp, đồng hành từ Quý hãng tàu và Quý khách hàng.